Gene name
:APOC1
Region:chr19  45417921 - 45422606
Full name:apolipoprotein C-I
Synonyms: 
Related disease: 

Chromosome

Region

-

Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data