Gene name
:CLEC16A
Region:chr16  11038345 - 11276046
Full name:C-type lectin domain family 16, member A
Synonyms:Gop-1;KIAA0350;MGC111457
Related disease:Type 1 diabetes

Chromosome

Region

-

Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data