Gene name
:TAB2
Region:chr6  149639436 - 149732747
Full name:TGF-beta activated kinase 1/MAP3K7 binding protein 2
Synonyms:CHTD2;FLJ21885;KIAA0733;MAP3K7IP2
Related disease:Rheumatoid arthritis;Type 1 diabetes;Type 2 diabetes

Chromosome

Region

-

Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data