Gene name
:DIO1
Region:chr1  54359861 - 54376759
Full name:deiodinase, iodothyronine, type I
Synonyms:5DI;MGC130050;MGC130051;TXDI1
Related disease:Parkinson's disease

Chromosome

Region

-

Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data