Gene name
:APOA5
Region:chr11  116660086 - 116663136
Full name:apolipoprotein A-V
Synonyms:APOAV;FLJ97995;MGC126836;MGC126838;RAP3
Related disease:Coronary artery disease

Chromosome

Region

-

Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data
Loading Table Data